Systém IS Dotácie slúži pre právnické osoby - nie pre fyzické osoby !!!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a na podporu rovností žien a mužov a rovnosti príležitostí na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:

V prípade záujmu o poskytnutie dotácie, ktoré sa poskytujú prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny odporúčame obrátiť sa priamo na miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácie a žiadosti o dotáciu uvedené a podávané na tejto stránke sa vzťahujú iba na dotácie poskytované priamo ministerstvom.

Postup pre podanie žiadosti prostredníctvom informačného systému je uvedený tu. Často kladené otázky k žiadostiam o dotácie sú uvedené tu.