Registrácia žiadateľov o dotáciu je spustená - viac informácií v často kladených otázkach.

Systém IS Dotácie slúži pre právnické osoby, nie pre fyzické osoby (občanov).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:


Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:


V prípade záujmu o poskytnutie dotácie, ktoré sa poskytujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, odporúčame obrátiť sa priamo na miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácie a žiadosti o dotáciu uvedené na tejto stránke sa vzťahujú iba na dotácie poskytované priamo ministerstvom.