Názov výzvy:
(§ 9b) - 2023 - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.11.2022 00:00 - 31.12.2022 23:59
Paragraf:
§ 9b - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2023 - 31.12.2023
Termín podania vyúčtovania:
31.01.2024

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na

a) preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na

  1. stabilitu rodinných vzťahov,

     2. rozvoj rodičovských kompetencií,

    3. predchádzanie negatívnym javom v rodine,

    4. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu

    5. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,

b) aktivity alebo činnosti podľa písmena a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) výchovu k manželstvu a rodičovstvu,

d) svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,

e) utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,

f) edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami podľa písmen a) až e)

 

O dotáciu na podporu plnenia funkcii rodiny môže v súlade s § 9a zákona o dotáciách požiadať:

 

·        obec (obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú alebo založenú obcou),

·        združenie obcí ,

·        nezisková organizácia alebo občianske združenie ak má v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na

1.      podporu plnenia funkcií rodiny,

2.      tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných alebo kultúrnych hodnôt,

3.      vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, na ktoré sa nevyžaduje akreditácia,

·        registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na

   1. preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na

a. stabilitu rodinných vzťahov,

b. rozvoj rodičovských kompetencií,

c. predchádzanie negatívnym javom v rodine,

d. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,

e. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,

2. aktivity alebo činnosti podľa prvého bodu špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,

3. utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,

4. edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami uvedenými  v bode 

 

Predmet dotácie

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na

 

 • mzdu alebo plat zamestnanca,

o  ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na

1. stabilitu rodinných vzťahov,

2. rozvoj rodičovských kompetencií,

3. predchádzanie negatívnym javom v rodine,

4. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,

5. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,

o  ktorý priamo vykonáva tieto aktivity alebo činnosti špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,

o  ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu,

o  ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,

o  ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,

o  edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami na plnenie funkcií rodiny

 • odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti na podporu plnenia rodiny, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 •  preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľovi
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • náhradu cestovných výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti na  podporu plnenia funkcií rodiny,
 • výdavky spojené s prehlbovaním kvalifikácie a supervíziou zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti ,
 • kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením,
 • služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností na podporu plnenia funkcií rodiny,
 • nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na podporu plnenia  funkcií rodiny,
 • materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností, preventívnych programov, tréningov a osvetových aktivít zameraných na podporu plnenia funkcií rodiny

 

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur.

 

Ak ide o dotáciu na výdavky na kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením najviac v sume 50 000 eur.


Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Záujmové združenie právnických osôb
  • - Cirkevná organizácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
 • b) Fyzická osoba - podnikateľ
 • c) Fyzická osoba - nepodnikateľ
 • d) Verejná správa
  • - Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
  • - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
  • - Príspevková organizácia
  • - Rozpočtová organizácia
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie - BV:
10 000,00 €
Maximálna výška požadovanej dotácie - KV:
50 000,00 €
§ 9b Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
(1) Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na
a) preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na
1. stabilitu rodinných vzťahov,
2. rozvoj rodičovských kompetencií,
3. predchádzanie negatívnym javom v rodine,
4. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,
5. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,
b) aktivity alebo činnosti podľa písmena a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,
c) výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
d) svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,
e) utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,42ba)
f) edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami podľa písmen a) až e).
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 9b (povinná, listinná)
 • b) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie správcu dane (nepovinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (nepovinná, elektronická)
 • e) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • f) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (nepovinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nepovinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie VšZP (nepovinná, elektronická)
 • i) Potvrdenie ZP Dôvera (nepovinná, elektronická)
 • j) Potvrdenie ZP Union (nepovinná, elektronická)
 • k) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nepovinná, elektronická)
 • l) Doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10% z celkových výdavkov (povinná, elektronická)
 • m) Právoplatné stavebné povolenie (povinná, elektronická)
 • n) Rozpočet (výkaz výmer) (nepovinná, listinná)
 • o) Štatút neziskovej organizácie (povinná, elektronická)
 • p) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (povinná, elektronická)