Názov výzvy:
(§ 9a) - 2022 - Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.11.2021 00:00 - 31.12.2021 23:59
Paragraf:
§ 9a - Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2022 - 31.12.2022
Termín podania vyúčtovania:
31.01.2023

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na

·      podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

·      odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov,

·      podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života,

·      podporu prorodinných opatrení na pracovisku,

·      podporu výkonu rodičovských práv a povinností obidvomi rodičmi,

·      predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín,

·      predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.

 

Predmet dotácie

 

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na

·      mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti,

·      odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,

·      preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,

·      poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,

·      náhradu cestovných výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti,

·      služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností,

·      nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností,

·      rekonštrukciu alebo stavebné úpravy priestorov, v ktorých sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb,

·      právne služby alebo psychoterapiu pre fyzickú osobu z cieľovej skupiny, pre ktorú sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb,

·      materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností.

 

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

·      nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby alebo občianske združenie, ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,

·      registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti na predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín a predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.

                             

 

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.

 

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie; podmienka zabezpečenia krytia z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov sa považuje za splnenú, ak aktivity alebo činnosti, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie, sú zabezpečované aj výkonom dobrovoľníckej činnosti okrem dobrovoľníckej činnosti podporenej podľa § 9c Zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách.

 

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí nemožno poskytnúť na aktivity alebo činnosti, ktoré sú aktivitami alebo činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a), b) alebo písm. k) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách.


Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Záujmové združenie právnických osôb
  • - Cirkevná organizácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
 • b) Fyzická osoba - podnikateľ
 • c) Fyzická osoba - nepodnikateľ
 • d) Verejná správa
  • - Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
  • - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
  • - Príspevková organizácia
  • - Rozpočtová organizácia
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
20 000,00 €
§ 9a Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí
(1) Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na
a) podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
b) odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov,
c) podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života,
d) podporu prorodinných opatrení na pracovisku,
e) podporu výkonu rodičovských práv a povinností obidvomi rodičmi,
f) predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín,
g) predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 9a (povinná, listinná)
 • b) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie správcu dane (nepovinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • e) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • f) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nepovinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie VšZP (nepovinná, elektronická)
 • i) Potvrdenie ZP Dôvera (nepovinná, elektronická)
 • j) Potvrdenie ZP Union (nepovinná, elektronická)
 • k) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nepovinná, elektronická)
 • l) Doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10% z celkových výdavkov (povinná, elektronická)
 • m) Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke (nepovinná, elektronická)
 • n) Písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami (nepovinná, elektronická)
 • o) Právoplatné stavebné povolenie (nepovinná, elektronická)
 • p) Rozpočet (výkaz výmer) (nepovinná, listinná)
 • q) Štatút neziskovej organizácie (povinná, elektronická)
 • r) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vecné vyhodnotenie aktivity a činnosti (povinná, listinná)
 • b) Avízo k výške výnosov (nepovinná, listinná)
 • c) Avízo k výške vrátených prostriedkov (nepovinná, listinná)
 • d) Čísla dokladov (povinná, listinná)
 • e) Doklady o platbe (povinná, listinná)