Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Názov výzvy:
(§ 3) - 2023 - Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.11.2022 00:00 - 31.12.2022 23:59
Paragraf:
§ 3 - Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2023 - 31.12.2023
Termín podania vyúčtovania:
31.01.2024

O dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže v súlade s § 3 zákona o dotáciách požiadať:

 • obec (obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú alebo založenú obcou),
 • združenie obcí ,
 • vyšší územný celok (vyšší územný celok je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú alebo založenú vyšším územným celkom),
 • neverejný poskytovateľ sociálnej služby , ktorý poskytuje sociálne služby a je zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia, t.j. podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z..
Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Záujmové združenie právnických osôb
  • - Cirkevná organizácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
 • b) Verejná správa
  • - Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
  • - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
  • - Príspevková organizácia
  • - Rozpočtová organizácia
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
50 000,00 €
§ 3 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

(1) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb poskytovaných podľa osobitného predpisu2) a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných podľa osobitného predpisu3) možno poskytnúť na
a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo4) ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu5) ako samostatnú odbornú činnosť, ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,6) alebo ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, okrem mzdy alebo platu zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b) odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo4) ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu5) ako samostatnú odbornú činnosť, ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,6) alebo ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti, okrem odmeny zamestnanca, ktorý vykonáva dohodnuté opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
e) nákup materiálno-technického vybavenia
1. priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností, pracovnej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti, rehabilitačnej činnosti, voľnočasových aktivít,
2. na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí,
3. obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
4. vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je preukázaný havarijný stav,
f) vytváranie bezbariérového prostredia a na nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
g) rekonštrukciu a stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb,10) zariadenia dočasnej starostlivosti o deti,11) nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu,12) zariadení sociálnych služieb poskytujúcich podporné služby,13) krízového strediska14) alebo resocializačného strediska pre drogovo závislých a inak závislých,15)
h) kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby,16) opatrovateľskej služby17) alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí,18)
i) kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb,19) v špecializovanom zariadení sociálnych služieb,20) na prepravnú službu21) alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v detskom domove podľa osobitného predpisu22) pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,
j) zabezpečenie rekreačnej činnosti podľa osobitného predpisu23) pre dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení,20)
k) rekonštrukciu a stavebné úpravy detských domovov,23a) ak ide o rekonštrukciu a stavebné úpravy samostatných rodinných domov alebo samostatných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch.23b)

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“), ktorým je
a) iná osoba podľa osobitného predpisu,24) ktorá poskytuje sociálne služby a je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa osobitného predpisu,2)
b) osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie25) alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia.26)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 3 (povinná, listinná)
 • b) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie správcu dane (nepovinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (nepovinná, elektronická)
 • e) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • f) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nepovinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie VšZP (nepovinná, elektronická)
 • i) Potvrdenie ZP Dôvera (nepovinná, elektronická)
 • j) Potvrdenie ZP Union (nepovinná, elektronická)
 • k) Doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb (povinná, elektronická)
 • l) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva (nepovinná, elektronická)
 • m) Písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami (nepovinná, elektronická)
 • n) Právoplatné stavebné povolenie (nepovinná, elektronická)
 • o) Doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej techniky (nepovinná, elektronická)
 • p) Doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 percent z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných alebo z iných zdrojov. (povinná, elektronická)
 • q) Cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu (povinná, elektronická)
 • r) Rozpočet (výkaz výmer) (povinná, listinná)
 • s) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vecné vyhodnotenie aktivity a činnosti (povinná, listinná)
 • b) Avízo k výške výnosov (nepovinná, listinná)
 • c) Avízo k výške vrátených prostriedkov (nepovinná, listinná)
 • d) Čísla dokladov (povinná, listinná)
 • e) Doklady o platbe (povinná, listinná)