Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Názov výzvy:
(§ 6a) - 2022 - ŤZP - Dotácia na podporu rekondičných aktivít
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.11.2021 00:00 - 31.12.2021 23:59
Paragraf:
§ 6 - Dotácia na podporu rekondičných aktivít
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2022 - 31.12.2022
Termín podania vyúčtovania:
31.01.2023

O dotáciu na podporu rekondičných aktivít môže v súlade s § 6  ods. 1 písm. a) zákona o dotáciách požiadať:

 • registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti,

Registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti, môže požiadať dotáciu na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , ak rekondičné aktivity budú vykonávané mimo prirodzeného domáceho prostredia tejto fyzickej osoby.

Predmet dotácie

Registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti, môže v rámci rekondičných aktivít požiadať o dotáciu na tieto účely:

 • mzdu alebo plat zamestnanca , ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • odmenu zamestnanca , ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • cestovné náhrady

  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • sprievodcovi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a
  • fyzickej osobe, ktorá sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • materiálové vybavenie .

Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Záujmové združenie právnických osôb
  • - Cirkevná organizácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
Maximálna výška požadovanej dotácie:
10 000,00 €
§ 6 Dotácia na podporu rekondičných aktivít

(1) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť na podporu rekondičných aktivít zameraných na podporu
a) samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím37) vykonávaných mimo prirodzeného domáceho prostredia tejto fyzickej osoby,

(2) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť na
a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
e) cestovné náhrady podľa osobitného predpisu40) fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. a), sprievodcovi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím41) a fyzickej osobe uvedenej v písmenách a) a b),
f) materiálové vybavenie.

(3) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.

(4) Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(7) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur. 
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 6 (povinná, listinná)
 • b) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie správcu dane (nepovinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • e) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • f) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nepovinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie VšZP (nepovinná, elektronická)
 • i) Potvrdenie ZP Dôvera (nepovinná, elektronická)
 • j) Potvrdenie ZP Union (nepovinná, elektronická)
 • k) Doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v soc. oblasti (povinná, elektronická)
 • l) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vecné vyhodnotenie aktivity a činnosti (povinná, listinná)
 • b) Avízo k výške výnosov (nepovinná, listinná)
 • c) Avízo k výške vrátených prostriedkov (nepovinná, listinná)
 • d) Čísla dokladov (povinná, listinná)
 • e) Doklady o platbe (povinná, listinná)