Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Názov výzvy:
(§ 6b) - 2022 - SENIORI - Dotácia na podporu rekondičných aktivít
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.11.2021 00:00 - 31.12.2021 23:59
Paragraf:
§ 6 - Dotácia na podporu rekondičných aktivít
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2022 - 31.12.2022
Termín podania vyúčtovania:
31.01.2023

O dotáciu na podporu rekondičných aktivít môže v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách požiadať:

 • registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti,

 • odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií, ak ide o rekondičné aktivity podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách.

Občianske združenie a odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií môže požiadať o dotáciu na podporu predchádzania sociálnemu vylúčeniu a na podporu obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Záujmové združenie právnických osôb
  • - Cirkevná organizácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
Maximálna výška požadovanej dotácie:
697 490,00 €
§ 6 Dotácia na podporu rekondičných aktivít

(1) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť na podporu rekondičných aktivít zameraných na podporu
b) predchádzania sociálnemu vylúčeniu a na podporu obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti38) alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.39)

(3) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.

(5) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov, ktoré zabezpečí žiadateľ na území Slovenskej republiky najmenej pre 2 500 fyzických osôb uvedených v odseku 1 písm. b) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa prvej vety možno poskytnúť najviac v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 písm. b) a na rozpočtový rok.

(6) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť za podmienok ustanovených v odseku 5 aj žiadateľovi, ktorým je odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií.42)

(7) Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 697 490 eur.
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • b) Potvrdenie správcu dane (nepovinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • d) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • e) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • f) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nepovinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie VšZP (nepovinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie ZP Dôvera (nepovinná, elektronická)
 • i) Potvrdenie ZP Union (nepovinná, elektronická)
 • j) Doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v soc. oblasti (nepovinná, elektronická)
 • k) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vecné vyhodnotenie aktivity a činnosti (povinná, listinná)
 • b) Avízo k výške výnosov (nepovinná, listinná)
 • c) Avízo k výške vrátených prostriedkov (nepovinná, listinná)
 • d) Čísla dokladov (povinná, listinná)
 • e) Doklady o platbe (povinná, listinná)