Názov výzvy:
(§ 9) - 2024 - Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 - právnické osoby
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.01.2024 00:00 - 31.12.2024 23:59
Paragraf:
§ 9 - Dotácia na podporu humanitárnej pomoci
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2024 - 31.12.2024
Termín podania vyúčtovania:
31.01.2025
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 - právnické osoby
Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Záujmové združenie právnických osôb
  • - Cirkevná organizácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
 • b) Fyzická osoba - podnikateľ
 • c) Fyzická osoba - nepodnikateľ
 • d) Verejná správa
  • - Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
  • - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
  • - Príspevková organizácia
  • - Rozpočtová organizácia
Maximálna výška požadovanej dotácie:
200 000,00 €
§ 9 Dotácia na podporu humanitárnej pomoci

(3) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa prvej vety nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.

(4) Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 15 000 eur*.

* vzhľadom na vyhlásenú krízovú situáciu je limit na podporu humanitárnej pomoci dočasne zrušený (maximálna suma 200 000 eur uvedená v tejto výzve je suma definovaná pre systém a v prípade potreby bude prehodnotená).
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 9 (povinná, listinná)
 • b) Čestné vyhlásenie žiadateľa dočasne nahradzujúce ostatné prílohy (povinná, elektronická)
 • c) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie správcu dane (nepovinná, elektronická)
 • e) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • f) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (nepovinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nepovinná, elektronická)
 • i) Potvrdenie VšZP (nepovinná, elektronická)
 • j) Potvrdenie ZP Dôvera (nepovinná, elektronická)
 • k) Potvrdenie ZP Union (nepovinná, elektronická)
 • l) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nepovinná, elektronická)
 • m) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vecné vyhodnotenie aktivity a činnosti (povinná, listinná)
 • b) Avízo k výške výnosov (nepovinná, listinná)
 • c) Avízo k výške vrátených prostriedkov (nepovinná, listinná)
 • d) Čísla dokladov (povinná, listinná)
 • e) Doklady o platbe (povinná, listinná)