Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Názov výzvy:
(§ 8) - 2022 - Dotácia na podporu edičnej činnosti
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.11.2021 00:00 - 31.12.2021 23:59
Paragraf:
§ 8 - Dotácia na podporu edičnej činnosti
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2022 - 31.12.2022
Termín podania vyúčtovania:
31.01.2023

O dotáciu na podporu edičnej činnosti môže v súlade s § 8 zákona o dotáciách požiadať:

 • registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti,
 • osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. .

Žiadateľ musí mať registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík , s výnimkou žiadateľov o dotáciu na podporu edičnej činnosti na úhradu výdavkov súvisiacich s tvorbou a vydávaním elektronických časopisov alebo periodík, časopisov a periodík v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte.

Predmet dotácie

Žiadatelia môžu požiadať o dotáciu na:

 • mzdu alebo plat zamestnanca , ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík,
 • odmenu zamestnanca , ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • kancelársky materiál a tlačiarenské služby,
 • služby súvisiace s prevádzkou elektronických časopisov a periodík. 
Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Záujmové združenie právnických osôb
  • - Cirkevná organizácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
Maximálna výška požadovanej dotácie:
30 000,00 €
§ 8 Dotácia na podporu edičnej činnosti

(1) Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť na tvorbu a vydávanie
a) tlačených alebo elektronických časopisov v prístupných formátoch, napríklad v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte,
b) pravidelných alebo nepravidelných periodík informačno-poradenského charakteru tematicky zameraných na potreby a záujmy fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, bezdomovcov, obetí domáceho násilia a náhradných rodín.

(2) Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť na
a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík uvedených v odseku 1,
b) odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík uvedených v odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
e) kancelársky materiál a tlačiarenské služby,
f) služby súvisiace s prevádzkou elektronických časopisov a periodík.

(3) Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti, alebo žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 a má registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík. Registrácia na vydávanie časopisov alebo periodík podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti na úhradu výdavkov súvisiacich s tvorbou a vydávaním
a) elektronických časopisov alebo periodík,
b) časopisov a periodík v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte.

(4) Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5) Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 30 000 eur.
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 8 (povinná, listinná)
 • b) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie správcu dane (nepovinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • e) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • f) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nepovinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie VšZP (nepovinná, elektronická)
 • i) Potvrdenie ZP Dôvera (nepovinná, elektronická)
 • j) Potvrdenie ZP Union (nepovinná, elektronická)
 • k) Doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov (nepovinná, elektronická)
 • l) Doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti. (povinná, elektronická)
 • m) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (povinná, elektronická)
 • n) 1 ks časopisu alebo periodika (povinná, listinná)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vecné vyhodnotenie aktivity a činnosti (povinná, listinná)
 • b) Avízo k výške výnosov (nepovinná, listinná)
 • c) Avízo k výške vrátených prostriedkov (nepovinná, listinná)
 • d) Čísla dokladov (povinná, listinná)
 • e) Doklady o platbe (povinná, listinná)