Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Názov výzvy:
(§ 7) - 2022 - Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.11.2021 00:00 - 31.12.2021 23:59
Paragraf:
§ 7 - Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2022 - 31.12.2022
Termín podania vyúčtovania:
31.01.2023

O dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti môže v súlade s § 7 zákona o dotáciách požiadať registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.

Predmet dotácie

Občianske združenie môže požiadať o dotáciu na:

 • členský príspevok , ktorý súvisí s členstvom v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
 • cestovné náhrady, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnou organizáciou v sociálnej oblasti.

Občianske združenie , ktoré zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej úrovni a má najmenej 50 000 členov alebo zastupuje 50 000 členov občianskych združení , ktoré združuje, môže požiadať o dotáciu na účely uvedené v predchádzajúcom odseku, a okrem toho aj na:

 • mzdu alebo plat zamestnanca , ktorý priamo zastupuje práva, právom chránené záujmy a potreby členov občianskeho združenia alebo členov občianskych združení, ktoré občianske združenie združuje, v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách v sociálnej oblasti na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni,
 • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom
 • výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby,
 • nájomné za prenájom priestorov,
 • výdavky na prekladateľské služby. 
Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Záujmové združenie právnických osôb
  • - Cirkevná organizácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
Maximálna výška požadovanej dotácie:
12 000,00 €
§ 7 Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti

(1) Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť na
a) členský príspevok, ktorý súvisí s členstvom v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
b) cestovné náhrady podľa osobitného predpisu,40) ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnou organizáciou v sociálnej oblasti,
c) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo zastupuje práva, právom chránené záujmy a potreby členov občianskeho združenia alebo členov občianskych združení, ktoré občianske združenie združuje, v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách v sociálnej oblasti na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni,
d) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
e) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
f) výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby,
g) nájomné za prenájom priestorov,
h) výdavky na prekladateľské služby.

(2) Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.

(3) Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť aj na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. c) až h) žiadateľovi, ktorým je občianske združenie uvedené v odseku 2, ktoré
a) zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej úrovni a
b) má najmenej 50 000 členov alebo zastupuje 50 000 členov občianskych združení, ktoré združuje.

(4) Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 1 písm. c) až e) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5) Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť
a) žiadateľovi uvedenému v odseku 2 najviac v sume 5 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad podľa odseku 1 písm. b) najviac v sume 2 500 eur,
b) žiadateľovi uvedenému v odseku 3 najviac v sume 12 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad podľa odseku 1 písm. b) najviac v sume 6 000 eur.
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 7 (povinná, listinná)
 • b) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie správcu dane (nepovinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • e) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • f) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nepovinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie VšZP (nepovinná, elektronická)
 • i) Potvrdenie ZP Dôvera (nepovinná, elektronická)
 • j) Potvrdenie ZP Union (nepovinná, elektronická)
 • k) Doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti (povinná, elektronická)
 • l) Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že spĺňa podmienky podľa §7 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. (nepovinná, elektronická)
 • m) Doklad preukazujúci výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 544/2010 Z. z. (nepovinná, elektronická)
 • n) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vecné vyhodnotenie aktivity a činnosti (povinná, listinná)
 • b) Avízo k výške výnosov (nepovinná, listinná)
 • c) Avízo k výške vrátených prostriedkov (nepovinná, listinná)
 • d) Čísla dokladov (povinná, listinná)
 • e) Doklady o platbe (povinná, listinná)