Dataset Poskytnuté dotácie obsahuje všetky poskytnuté dotácie v pôsobnosti Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od roku 2018 po súčasnosť. Dataset je voľne stiahnuteľný pomocou verejného API (Aplication Programming Interface). Aktualizácia datasetu je každý rok po ukončení schvaľovacieho procesu dotácií.

Poznámka: Zverejnené dáta cez verejné API na https://dotacie.mpsvr.sk/ sú informatívneho charakteru a neslúžia na použitie pre právne účely.
Pole API Hodnota
Názov datasetu dataset_name Dotácie MPSVSR
Autor author Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovateľ provider Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dátum 1. zverejnenia first_created 01.01.2019
Naposledy upravené last_modified 01.01.2019
Licencia license CC0
Formát format JSON
Periodocita aktualizácie periodicity annual
Stav state active
Status status public
Platnosť od valid_from 01.01.2019
Platnosť do valid_to -

Obsah

 1. Dotácie
  1. Zoznam ID dotácií
  2. Zoznam ID dotácií pre daný identifikátor žiadateľa
  3. Detail konkrétnej dotácie
  4. Metadáta o poskytovanom datasete
 2. Číseliníky
  1. Typy organizácií
   1. Zoznam typov organizácií
  2. Klasifikácie
   1. Zoznam klasifikácií pre daný typ
   2. Detail konkrétnej klasifikácie
 3. Changelog

1. Dotácie

1.1. Zoznam ID dotácií
GET http://dotacie.mpsvr.sk/api/v1/dotacie
Zoznam je zoskupený podľa jednotlivých identifikátorov žiadateľov čím je vo všeobecnosti IČO (Identifikačné číslo organizácie). V prípade, že sa jedná o dotácie poskytnuté žiadateľom fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorí nedisponujú IČOm sú všetky takéto dotácie zoskupené spoločným fiktívnym identifikátorom '00000000'.

Odpoveď:

1.2. Zoznam ID dotácií pre daný identifikátor žiadateľa
GET http://dotacie.mpsvr.sk/api/v1/dotacie/:identifier

Parametre:

Názov Typ Popis
identifier string Identifikátor žiadateľa

Odpoveď:

1.3. Detail konkrétnej dotácie
GET http://dotacie.mpsvr.sk/api/v1/dotacie/:identifier/:id

Parametre:

Názov Typ Popis
identifier string Identifikátor žiadateľa
id string ID dotácie
V prípade, že sa jedná o dotáciu poskytnutú žiadateľovi, ktorý je zároveň fyzickou osobou nepodnikateľom je údaj identifikátor v odpovedi prázdny.

Odpoveď:

1.4. Metadáta o poskytovanom datasete
GET http://dotacie.mpsvr.sk/api/v1/dotacie/metadata

Odpoveď:

2. Číseliníky

2.1. Typy organizácií
2.1.1. Zoznam typov organizácií
GET http://dotacie.mpsvr.sk/api/v1/ciselniky/typy-organizacii

Odpoveď:

2.2. Klasifikácie
2.2.1. Zoznam klasifikácií pre daný typ
GET http://dotacie.mpsvr.sk/api/v1/ciselniky/klasifikacie/:type

Parametre:

Názov Typ Popis Hodnoty
type string Typ klasifikácie funkcne, ekonomicke, programove, druhove, zdrojove, investicne

Odpoveď:

2.2.2. Detail konkrétnej klasifikácie
GET http://dotacie.mpsvr.sk/api/v1/ciselniky/klasifikacie/:type/:code

Parametre:

Názov Typ Popis Hodnoty
type string Typ klasifikácie funkcne, ekonomicke, programove, druhove, zdrojove, investicne
code string Kód klasifikácie -

Odpoveď:

3. Changelog

01.01.2019

 • DÁTA: Spustenie API pre dotácie

Časová značka Autor Zmena
01.01.2019 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky DÁTA: Spustenie API pre dotácie