Systém IS Dotácie slúži pre právnické osoby - nie pre fyzické osoby !!!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 na  základe zákona č. 417/2020 Z. z, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2021 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je možné pre žiadosti podľa paragrafov § 9a, § 9b a § 9c podávať až do  28. februára 2021 a to prostredníctvom tohto informačného systému. Podávanie žiadostí  si vyžaduje  predchádzajúce registrovanie do informačného systému (ak žiadateľ nie je zatiaľ zaregistrovaný). Po potvrdení registrácie je možné vytvorenie žiadosti v informačnom systéme zo strany žiadateľa a je potrebné odoslanie v elektronickej a papierovej forme. Postup podávania žiadostí je detailnejšie popísaný v časti Všeobecné informácie na stránke Ministerstva práce, sociálnmych vecí a rodiny Slovenskej republiky v časti Poskytovanie dotácií.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a na podporu rovností žien a mužov a rovnosti príležitostí na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:

V prípade záujmu o poskytnutie dotácie, ktoré sa poskytujú prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny odporúčame obrátiť sa priamo na miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácie a žiadosti o dotáciu uvedené a podávané na tejto stránke sa vzťahujú iba na dotácie poskytované priamo ministerstvom.